Център за Компетентност

ХИТМОБИЛ

Технологии и системи за генериране,
съхранение и потребление на чиста енергия

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА


Изграждане и развитие на Център по компетентност, насочен към научни изследвания, експериментално развитие и трансфер на знания в областта „Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“

БЕНЕФИЦИЕНТИ


 • Институт по електрохимия и енергийни системи
  (Водеща организация)
 • Единен център за иновации
 • Институт по инженерна химия
 • Институт по катализ
 • Институт по обща и неорганична химия
 • Институт по полимери
 • Централна лаборатория по сльнчева енергия и нови енергийни източници
 • Сдружение „БГ Н2 Общество“
 • Югозападен университет „Неофит Рилски”
 • Научен институт за чисти технологии

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ


 1. Изграждане на нова разпределена специализирана научноизследователска инфраструктура, включително подготвителни дейности
 2. Закупуване и пускане в експлоатация на оборудване (ДМА) и ДНА, необходими за реализиране на научноизследователската и иновационна програма на Центъра
 3. Извършване на пазарно ориентирани научни изследвания и развитие/модифициране на нови технологии на високо международно ниво в приоритетна област на ИСИС „Мехатроника и чисти технологии”
 4. Привличане на водещи изследователи и върхови специалисти за провеждане на научни изследвания на високо ниво в приоритетна област на ИСИС „Мехатроника и чисти технологии“, по-конкретно експерти и специалисти по водород-базирани технологии, електромобилност и съхранение на енергия от ВЕИ
 5. Осигуряване на допълнителна специализация на изследователи и иноватори с доказана експертиза в приоритетните области на ИСИС, повишаване квалификацията и компетентността на наличните и нови кадри на центъра
 6. Развитие и утвърждаване на лидерски позиции на регионално и европейско ниво – участие в престижни международни конференции
 7. Разработване и изграждане на стратегически партньорства с водещи технологични и изследователски организации и фирми в Европа и в България
 8. Широко разпространение на резултатите от научните изследвания чрез: активна публикационна дейност; организиране на семинари, конференции и лятна школа/техническо училище; създаване на дигитална библиотека; подпомагане на законодателни и административни инициативи по въвеждане на водородните технологии на национално и регионално ниво
 9. Трансфер на знания. Разработване и комерсиализиране на собствено портфолио с права върху интелектуалната собственост, както и осигуряване на устойчиво публично финансиране. Създаване на spin предприятие
 10. Осигуряване на бизнес специализирани научно-изследователски услуги чрез: създаване на Информационна карта на съществуващата научно-изследователска структура и обсега на дейностите; разработване и въвеждане на единна система за проследяемост относно използването на инфраструктурата
 11. Организация и управление на проекта
 12. Информиране и публичност
 13. Независим външен одит

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


В резултат на изпълнението на проекта ще бъде укрепена инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационна дейност, ще бъде подобрен капацитетът за реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната дейност чрез изграждане на ЦК с два технологични модула и един модул за трансфер и разпространение на знания и научно-приложна информация, както следва:

МОДУЛ 1 „Индустриални изследвания” (4 лаборатории):

Л1:

Батерии

Л2:

Фотоволтаични модули и генератори

Л3:

Водород и горивни клетки

Л4:

Биоенергия

МОДУЛ 2 „Експериментално развитие” (2 лаборатории):

Л5:

ХИТ за съхранение на енергия и електромобилност

Л6:

Интегрирани енергийни системи

МОДУЛ 3 „Комуникации и трансфер на знания”: Отдел „Управление на знанието” и Отдел „Трансфер на технологии”:

 • Ще бъдат разкрити нови работни места за изследователи в ЦК ХИТМОБИЛ
 • Ще се създаде инфраструктурен капацитет за научна работа на повече изследователи
 • Ще бъдат привлечени млади учени до 34 г., водещи национални и чуждестранни изследователи, които участват в научноизследователските и развойни дейности в центъра
 • Ще бъде разширен достъпът за докторанти, постдокторанти и специализанти
 • Повишена транснационална мобилност и международно сътрудничество
 • Ще бъде създадено партньорство и взаимодействие между центровете за научно-изследователска и развойна дейност, висши училища и предприятия, което ще засили връзката наука – образование – бизнес
 • Ще бъдат привлечени частни инвестиции, със специален фокус върху научни изследвания, които ще послужат за основа на технологичното развитие и иновациите

НОВИНИ


logos
01 декември 2020

Обобщение от проведената пресконференция

На 24 ноември 2020 г. се състоя встъпителна пресконференция по проект „Център за Компетентност „ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, АДБФП No BG05M2OP001-1.002-0014, финансиран от ОП „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. На събитието се оповестиха целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Мисията на ЦК ХИТМОБИЛ е да промотира развитието и ускори въвеждането на иновативни технологии за съхранение на енергия от възобновяеми източници (ВЕЙ) и нейното ефективно използване в бита и индустрията, с акцент върху електромобилността, Тематичната зона на Центъра е директно свързана с ангажиментите на България в изпълнението на Европейската програма за декарбонизация и ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия. Тя е залегнала в Стратегията на Европа за развитие на Ниско въглеродна и ресурсно ефективна икономика (2020 и 2050), в Европейския План за стратегически енергийни технологии (CET-План) и в приоритетната област „Мехатроника и чисти технологии” на националната иновативна стратегия за интелигентна Специализация (ИСИС).

Основната цел на Центъра е изграждане на уникална на национално и регионално ниво научноизследователска инфраструктура за разработване, тестване, оптимизиране и индустриално въвеждане на модерни системи за мобилност и акумулиране на енергия.

В ЦК ХИТМОБИЛ ще се провеждат пазарно ориентирани научни изследвания и ще се развиват нови технологии и системи в ключови области, обхващащи „зеления” енергиен цикъл: BЕЙ (Слънце/Вятър/Биомаса) – Съхранение (Батерии и Водород) – Конверсия и Репотребление.

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде укрепена инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационна дейност, ще бъде подобрен капацитетът за реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната дейност чрез изграждане на ЦК с два технологични модула и един модул за трансфер и разпространение на знания и научно-приложна Информация.

Водещата организация по проекта е Институтът по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” – БАН (ИEEC) с партньори: Единния център за иновации (БАН), Института по инженерна химия (БАН), Института по катализ (БАН), Института по обща и неорганична химия (БАН), Института по допимери (БАН), Централната лаборатория По слънчева енергия и нови енергийни източници (БАН), Сдружение „БГ Н2 Общество”, Югозападния университет „Неофит Рилски”, Сдружение „Научен институт за чисти технологии”.

Асоциирани партньори по проекта са Институтът по модерни енергийни технологии (ITAE) „Никола Джордано” (Италия), Институтът По инженерна термодинамика към Немския космически център (DLR - Германия), АМГ Технолоджи ООД (България) и А Дейта Про ООД (България).

Проектът стартира на 21.03.2019 г. и се очаква да приключи на 21.12.2023 г. (продължителност 57 месеца).

Общата стойност на проекта е 21 709 196,10 лв. Размерът на БФП: 21 709 196,10 лв., от които 18 452 816,69 лв. европейско финансиране и 3 256 379,41 лв. национално съфинансиране.

logos
19 ноември 2020

Встъпителна пресконференция на 24.11.2020 г.

Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” – БАН (ИЕЕС), бенефициент по проект „Център за Компетентност „ХИТМОБИЛ - Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, АДБФП № BG05M2OP001-1.002-0014, финансиран от ОП „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР, има удоволствието да покани всички заинтересовани лица на встъпителна пресконференция за популяризиране на целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Събитието ще се състои на 24.11.2020 г. (вторник), от 10:30 ч. в заседателната зала на ИЕЕС - БАН, ул. Акад. Г.Бончев, бл. 10. Адрес за регистрация: iees@iees.bas.bg

Проект № BG05M20P001-1.002-0014 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР