Център за Компетентност

ХИТМОБИЛ

Технологии и системи за генериране,
съхранение и потребление на чиста енергия

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА


Изграждане и развитие на Център по компетентност, насочен към научни изследвания, експериментално развитие и трансфер на знания в областта „Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“

БЕНЕФИЦИЕНТИ


 • Институт по електрохимия и енергийни системи
  (Водеща организация)
 • Единен център за иновации
 • Институт по инженерна химия
 • Институт по катализ
 • Институт по обща и неорганична химия
 • Институт по полимери
 • Централна лаборатория по сльнчева енергия и нови енергийни източници
 • Сдружение „БГ Н2 Общество“
 • Югозападен университет „Неофит Рилски”
 • Научен институт за чисти технологии

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ


 1. Изграждане на нова разпределена специализирана научноизследователска инфраструктура, включително подготвителни дейности
 2. Закупуване и пускане в експлоатация на оборудване (ДМА) и ДНА, необходими за реализиране на научноизследователската и иновационна програма на Центъра
 3. Извършване на пазарно ориентирани научни изследвания и развитие/модифициране на нови технологии на високо международно ниво в приоритетна област на ИСИС „Мехатроника и чисти технологии”
 4. Привличане на водещи изследователи и върхови специалисти за провеждане на научни изследвания на високо ниво в приоритетна област на ИСИС „Мехатроника и чисти технологии“, по-конкретно експерти и специалисти по водород-базирани технологии, електромобилност и съхранение на енергия от ВЕИ
 5. Осигуряване на допълнителна специализация на изследователи и иноватори с доказана експертиза в приоритетните области на ИСИС, повишаване квалификацията и компетентността на наличните и нови кадри на центъра
 6. Развитие и утвърждаване на лидерски позиции на регионално и европейско ниво – участие в престижни международни конференции
 7. Разработване и изграждане на стратегически партньорства с водещи технологични и изследователски организации и фирми в Европа и в България
 8. Широко разпространение на резултатите от научните изследвания чрез: активна публикационна дейност; организиране на семинари, конференции и лятна школа/техническо училище; създаване на дигитална библиотека; подпомагане на законодателни и административни инициативи по въвеждане на водородните технологии на национално и регионално ниво
 9. Трансфер на знания. Разработване и комерсиализиране на собствено портфолио с права върху интелектуалната собственост, както и осигуряване на устойчиво публично финансиране. Създаване на spin предприятие
 10. Осигуряване на бизнес специализирани научно-изследователски услуги чрез: създаване на Информационна карта на съществуващата научно-изследователска структура и обсега на дейностите; разработване и въвеждане на единна система за проследяемост относно използването на инфраструктурата
 11. Организация и управление на проекта
 12. Информиране и публичност
 13. Независим външен одит

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


В резултат на изпълнението на проекта ще бъде укрепена инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационна дейност, ще бъде подобрен капацитетът за реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната дейност чрез изграждане на ЦК с два технологични модула и един модул за трансфер и разпространение на знания и научно-приложна информация, както следва:

МОДУЛ 1 „Индустриални изследвания” (4 лаборатории):

Л1:

Батерии

Л2:

Фотоволтаични модули и генератори

Л3:

Водород и горивни клетки

Л4:

Биоенергия

МОДУЛ 2 „Експериментално развитие” (2 лаборатории):

Л5:

ХИТ за съхранение на енергия и електромобилност

Л6:

Интегрирани енергийни системи

МОДУЛ 3 „Комуникации и трансфер на знания”: Отдел „Управление на знанието” и Отдел „Трансфер на технологии”:

 • Ще бъдат разкрити нови работни места за изследователи в ЦК ХИТМОБИЛ
 • Ще се създаде инфраструктурен капацитет за научна работа на повече изследователи
 • Ще бъдат привлечени млади учени до 34 г., водещи национални и чуждестранни изследователи, които участват в научноизследователските и развойни дейности в центъра
 • Ще бъде разширен достъпът за докторанти, постдокторанти и специализанти
 • Повишена транснационална мобилност и международно сътрудничество
 • Ще бъде създадено партньорство и взаимодействие между центровете за научно-изследователска и развойна дейност, висши училища и предприятия, което ще засили връзката наука – образование – бизнес
 • Ще бъдат привлечени частни инвестиции, със специален фокус върху научни изследвания, които ще послужат за основа на технологичното развитие и иновациите

НОВИНИ


logos
19 ноември 2020

Встъпителна пресконференция на 24.11.2020 г.

Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” – БАН (ИЕЕС), бенефициент по проект „Център за Компетентност „ХИТМОБИЛ - Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, АДБФП № BG05M2OP001-1.002-0014, финансиран от ОП „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР, има удоволствието да покани всички заинтересовани лица на встъпителна пресконференция за популяризиране на целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Събитието ще се състои на 24.11.2020 г. (вторник), от 10:30 ч. в заседателната зала на ИЕЕС - БАН, ул. Акад. Г.Бончев, бл. 10. Адрес за регистрация: iees@iees.bas.bg

Проект № BG05M20P001-1.002-0014 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР